Language:


Koosta ostutellimused

Selle funktsiooniga koostatakse klientide poolt tellitud kauba kohta Ostutellimused. Sama funktsiooni saab käivitada ka Müügitellimuste sirvimisaknast, märkides ära soovitud Müügitellimused ja valides seejärel Operatsioonide menüüst käskluse Koosta ostutellimus. Valitud Müügitellimuste kohta koostatakse Ostutellimused.

Koostatud Ostutellimused ei ole kinnitatud. Need saad kõik korraga välja trükkida, kasutades Ostutellimuste mooduli Dokumentide funktsiooni. Ostutellimuste kinnitamise ja trükkimise kohta loe palun lähemalt siit.

Tavaliselt tellitakse vaid Laoartiklid. Kui pole määratud teisiti, ei tellita Tavalisi, Struktuur- ega Teenusartikleid.

Hankijad valitakse järgmiselt:

  1. Kui Artiklile on määratud Ostuartikkel (Ostuartiklite register asub Ostutellimuste moodulis) ja sellel on märgitud Hankija ning valik Vaikimisi, kasutatakse seda Hankijat. Ostuartiklite kohta loe palun siit.

  2. Muul juhul on Hankijaks Ostutellimuste seadistustes määratud Vaikimisi hankija. Kui seal ei ole Vaikimisi hankijat määratud, ei koostata Ostutellimusi Artiklite kohta, mis ei vasta punktis 1 toodud tingimustele.
Hooldusfunktsiooni Koosta ostutellimused valimisel avaneb järgmine aken:

Kui soovid, et funktsioon otsiks kogu Müügitellimuste registrist, jäta kõik kolm välja tühjaks. Muidu kasuta neid nagu järgnevalt kirjeldatud.
Periood
Ctrl-Enter     Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
Kui soovid otsida vaid teatud perioodi jäävaid Müügitellimusi, sisesta siia selle perioodi algus- ja lõpukuupäevad, eraldades need kooloniga.

Tellimus
Vahemik     Numbriline
Siin saad valida, millise Müügitellimuse või Tellimuste vahemiku kohta Ostutellimused koostatakse.

Tellimuse klass
Ctrl-Enter     Tellimuste klasside seadistus, Müügitellimuste moodul
Siin saad valida, millisesse Tellimuste klassi kuuluvatest Müügitellimustest Ostutellimused koostatakse.

Vali
Nende valikutega määra, kuidas Ostutellimused koostatakse. Hoolimata siin tehtud valikust võetakse Hankija Ostutellimusele Vaikimisi ostuartiklilt või Ostutellimuste seadistustest (Vaikimisi hankija).
Üks ostutellimus igale tellimusele
Iga Müügitellimuse kohta koostatakse üks Ostutellimus. Näiteks kui sama Artikkel on kahel Müügitellimusel, koostatakse kaks Ostutellimust, kumbki vastava Müügitellimuse koguse kohta (sõltuvalt allpool tehtud valikust Telli ainult täiendamisvajadusega artikleid).

Üks ostutellimus igale hankijale
Iga Hankija kohta koostatakse üks Ostutellimus. Näiteks kui sama Artikkel on kahel Müügitellimusel, koostatakse kogu koguse kohta ühine Ostutellimus.

Koondtellimus
See valik toimib nagu valik Üks ostutellimus igale hankijale, selle erinevusega, et Ostutellimusel näidatakse Müügitellimuste numbrid.

Kui sobivale Hankijale on eelnevalt juba koostatud kinnitamata lahtine Ostutellimus, lisatakse valikutega Üks ostutellimus igale hankijale ja Koondtellimus nendelt Hankijatelt ostetavad Artiklid olemasolevatest Ostutellimustest kõige varasemale. Uued Ostutellimused koostatakse vaid juhul, kui sobivaid kinnitamata Ostutellimusi ei ole. Valikuga Üks ostutellimus igale tellimusele koostatakse alati iga Müügitellimuse kohta uus Ostutellimus.

Artikli nimetus tellimuselt
Märgi see valik, kui soovid Ostutellimustele võtta Artiklite nimetused Müügitellimustelt. Muidu võetakse need Ostuartiklitelt.

Kliendi lähetusaadress ostutellimusel
Märgi see valik, kui soovid Ostutellimustele trükkida Kliendi nime ja Lähetusaadressi. Seda valikut saab kasutada vaid koos valikutega Üks ostutellimus igale tellimusele või Koondtellimus.

Telli ainult täiendamisvajadusega artikleid
Selle valikuga määratakse, kuidas arvutatakse Ostutellimuste kogused.

Tavaliselt on Artikli koguseks Ostutellimusel kogus Müügitellimuselt või Minimaalne tellitav kogus Vaikimisi ostuartiklilt, olenevalt sellest, kumb on suurem. Kui Ostuartiklile ei ole Minimaalset tellitavat kogust määratud, kuid on määratud Normaalne tellitav kogus, on Ostutellimuse koguseks kas Müügitellimuse kogus või Normaalne tellitav kogus, olenevalt sellest, kumb on suurem. Laoseise ei arvestata.

Märgi see valik, kui soovid, et funktsioon arvestaks laoseise, minimaalseid laoseise ning olemasolevaid lahtisi Müügi- ja Ostutellimusi. Ostutellimuse koguseks on sellisel juhul Müügitellimuse kogus miinus laoseis pluss minimaalne laoseis peale kõikide olemasolevate lahtiste Müügi- ja Ostutellimuste täitmist, või Minimaalne/Normaalne tellitav kogus Vaikimisi ostuartiklilt, olenevalt sellest, kumb on suurem.

Tell. komment. ostutellimusele
Seda valikut saab kasutada vaid koos valikuga Üks ostutellimus igale tellimusele. Selle valikuga sisestub Tellimuse Kommentaar sellest Müügitellimusest koostatud Ostutellimustele.

K.a. mittelaoartiklid
Märgi see valik, kui soovid uutele Ostutellimustele lisada ka Tavalised, Teenus- ja Struktuurartiklid. Hankijad võetakse Vaikimisi ostuartiklilt nagu ka Laoartiklite puhul ning hinnad sõltuvad Ostuhinna valikutest allpool.

Ostutellimusi ei koostata mittelaoartiklite kohta, millele ei ole määratud Ostuartiklit, kui just Ostutellimuste seadistustes pole määratud Vaikimisi hankijat. Sellisel juhul koostatakse selle Vaikimisi hankija nimele Ostutellimused kõikide mittelaoartiklite kohta valitud Müügitellimustelt. Seepärast ole tähelepanelik selle valiku kasutamisel, kui oled määranud Vaikimisi hankija.

Ostuhind
Nende valikutega määra, kuidas valitakse Ostutellimustele Artiklite ostuhinnad.
Alati ostuartikli ostuhind
Kui Artiklile on registreeritud Ostuartikkel, võetakse ostuhind sealt. Muul juhul ning eeldusel, et määratud on Vaikimisi hankija, võetakse ostuhind Müügitellimuse C osalt (vaikimisi on selleks Artikli Ostuhind pluss Lisakulu).

Alati artikli ostuhind
Ostuhinnaks on Artikli Ostuhind ('Kulude' kaardilt). Kui Artiklil ei ole Ostuhinda määratud, võetakse ostuhind Müügitellimuse C osalt. Sellisel juhul võetakse Ostuartiklilt Hankija, kuid mitte hind.

Artikli ostuhind või ostuartikli ostuhind
Kui Artiklile on registreeritud Ostuartikkel, võetakse ostuhind sealt. Muul juhul ning eeldusel, et määratud on Vaikimisi hankija, võetakse ostuhind Artiklikaardilt.
Sõltumata siin tehtud valikust ei võeta Ostutellimusele Artikleid, millel ei ole Ostuartiklit ning määratud ei ole ka Vaikimisi hankijat.
Klõpsa Käivita funktsiooni käivitamiseks. Kui funktsioon on lõpetanud, oled tagasi Hoolduste nimekirjal.

Kui Ostutellimusi ei koostatud, võib olla põhjuseks, et Hankija Kontaktikaardil ei ole määratud Ostu tasumistingimust ('Tingimuste' kaardil). Sellistele Hankijatele ei saa antud funktsiooniga Ostutellimusi koostada. Teine põhjus võib olla, et Müügitellimus on suletud.

Selle funktsiooni eesmärgiks on koostada Ostutellimused vaid kauba kohta, mida on vaja lahtiste Müügitellimuste täitmiseks. Kui on aga vaja lisaks tellida ka kaupa, mille kogus laos on langenud allapoole minimaalselt nõutud taset, kasuta Ostutellimuste sirvimisakna Operatsioonide menüü funktsiooni 'Koosta ostutellimused'.