Language:


Ievads valūtu uzskaitē

Pirmais Ofiss piedāvā divas valūtu konvertēšanas sistēmas. Katra konvertēšanas metode ir izmantojama atsevišķi vai kopā atkarībā no uzņēmuma vajadzībām.
 1. Vienkāršajā konvertēšanas sistēmā notiek ārvalstu valūtas konvertēšana nacionālajā valūtā, un tā ir piemērojama vairumam pasaules valstu valūtu grāmatojumiem.

 2. Divu bāzes valūtu trīspusējā sistēma, šajā rokasgrāmatā saukta par “Divu bāzes valūtu sistēmu”. Šīs sistēmas lietotāji ir iedalāmi divās kategorijās:
  Brīvprātīgie
  Divu bāzes valūtu sistēma būs noderīga uzņēmumiem, kuru biroji atrodas divās valstīs un kuriem jāveido atskaites abās valūtās, kā arī to valstu uzņēmumiem, kurās papildus nacionālajai valūtai parasti tiek lietota arī otra valūta (parasti dolāri vai eiro), un Eiropas Savienības valstu uzņēmumiem, kuri salīdzināšanai izmanto savu iepriekšējo nacionālo valūtu.

  Pārejas valstu
  Divu bāzes valūtu sistēma būs noderīga arī tajās valstīs, kuras gatavojas pāriet no nacionālās valūtas uz eiro. Pārejas procesā ir izvirzīta prasība visus grāmatojumus veikt abās valūtās – nacionālajā un eiro. Šajā sistēmā nav iespējams veikt tiešu konvertēšanu no nacionālās valūtas citā ārvalstu valūtā, izņemot eiro. Nacionālā valūta vispirms jākonvertē eiro, un pēc tam to var konvertēt citā ārvalstu valūtā.

  Rokasgrāmatas sastādīšanas laikā vēl neviena valsts negatavojās pāriet uz eiro (neatradās pārejas procesā), bet to bija paredzēts veikt tuvāko gadu laikā. Tāpēc tiks aprakstīts, kā notiks pārejas process un tiks izmantoti dati no kādas Latvijas kompānijas. Šajā kompānijā nacionālā valūta ir LVL (Latvijas lati), bet ārvalstu valūta ir EUR (eiro).
  Eiropas Savienības valstis šajā rokasgrāmatā apzīmē valstis, kuras ir pabeigušas iepriekš aprakstīto pārejas procesu un kuru galvenā valūta tagad ir eiro. Šo valstu uzņēmumiem jālieto vienkāršā konvertēšanas sistēma, ja vien salīdzināšanai netiek izmantota arī iepriekšējā nacionālā valūta. Šādā gadījumā šīs valstis pieder iepriekš aprakstītajai brīvprātīgo sistēmas lietotāju kategorijai.

  Pārejas valstu sistēmas lietotājiem jāizmanto divu bāzes valūtu sistēma tikai tāpēc, lai saskaņotu grāmatvedību ar Ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) noteikumiem, bet brīvprātīgie lietotāji var izmantot divu bāzes valūtu sistēmu daudz elastīgāk, turklāt tie var lietot abas sistēmas vienlaicīgi.

  Uzņēmumi ārpus Eiropas Savienības, kuriem ir tirdzniecības sakari ar Eiropas Savienības valstu uzņēmumiem, var izvēlēties, kuru sistēmu lietot. Izvēle būs atkarīga no tirdzniecības apjoma un nepieciešamības veidot atskaites gan nacionālajā valūtā, gan eiro. Šādā gadījumā šie uzņēmumi pieder iepriekš aprakstītajai brīvprātīgo sistēmas lietotāju kategorijai.

  Izvēlēties valūtu sistēmu var arī uzņēmumi ārpus Eiropas Savienības, kuriem ir tirdzniecības sakari pārejas valstīs.