Language:


Hindade kaart

Ühik
Ctrl-Enter    Ühikute seadistus, Müügireskontro
Määra siin kogus, mille kohta kehtib Baashind (allpool). Enamasti on ühikuks üks, kuid võib olla ka nt paar või tosin.

Müügireskontro Ühikute seadistuses saad ühikule anda ka võõrkeelsed nimetused, mida saad vajadusel trükkida saatelehtedele ja arvetele. Ühiku kaardil saab samuti määrata, mitu mõõdet peab olema sisestatud Artiklikaardi 'Lao' kaardile, selleks et Artiklikaardi saaks salvestada, ning määrata Kaalu ja Mahu välju siduva faktori.

Kui soovid Artikli laoseise näha erinevates ühikutes (nt meetrites ja jardides, gallonites ja liitrites või isegi liitrites ja kilogrammides), kasuta seda välja koos väljadega Ühik 2 ja Ühiku koefitsient
'Lao' kaardil.

Teenusartiklitel saad sisestada Ühiku (nt minutid või tunnid) siia või määrata Vaikimisi teenuse ühiku Projektiarvestuse mooduli Projektiseadistustes. Viimasel juhul kasutatakse seda vaikimisi Ühikut kõikidel Teenusartiklitega seotud toimingutel (nt Tellimustel ja Arvetel) ning seda arvestatakse enne üksikule Teenusartiklile määratud Ühikut.

Baasmüügihind
Sisestub vaikimisi    Pakkumistele, Tellimustele, Arvetele, Hinnaarvutustele
Sisesta siia Artikli müügihind kohalikus Valuutas.

Kui soovid, et baashinda ei saaks muuta, märgi valik Ära luba baashinna muutust Müügireskontro Artikli seadistustes.

Laomooduli Baashinna muutuste seadistuses saad muuta paljude Artiklite baashindu korraga. Seda võimalust saad kasutada isegi siis, kui Müügireskontro Artikli seadistustes on märgitud valik Ära luba baashinna muutust.

Viimati muudetud
Siin näed, millal viimati Artikli baashinda muudeti. Seda välja muudetakse automaatselt.

Hinnafaktor
Sisestub vaikimisi    Pakkumistele, Tellimustele, Ostutellimustele, Arvetele
Hinnafaktorit kasutatakse Artikli teatud kogusele (nt kastile) baashinna määramiseks. Kui kastis on 12 ühikut ning Artiklit müüakse tavaliselt kastides, sisesta sellele väljale ‘12’, mis tähendab, et baashind käib 12 ühikut sisaldava kasti kohta. Tellimustel ja Arvetel arvutatakse ühikuhind automaatselt. Ostutellimustel arvutatakse ühiku ostuhind automaatselt. Ehkki see väli on Ühiku väljaga seotud, kasutatakse seda Artiklite puhul, mille tavalist müügiühikut võib jagada (nt enamasti müüakse Artiklit kastidena, kuid võidakse müüa ka ühekaupa). Ühiku väli tähistab jagamatuid ühikuid.

Arvutusvalem
Ctrl-Enter    Arvutusvalemite register, Hindade moodul
Pakkumistel, Tellimustel ja Arvetel saad kasutada Artikleid, mille hinnad arvutatakse vastavalt teiste müüdud Artiklite väärtustele. Sellisteks näideteks on transport või transpordikindlustus. Valemid kirjeldatakse Hindade mooduli Arvutusvalemite registris. Kui tegemist on sellise Artikliga, sisesta siia vastava Arvutusvalemi kood. Lähemalt loe palun Arvutusvalemite kohta siit.

Juurdehindluse %
Seda välja kasutatakse koos Projektiarvestuse mooduliga. Kui antud Artikli kohta registreeritakse Projektiga seotud Ostuarve, lisatakse Projekti eest esitatavale arvele Artikli hind koos juurdehindlusega.

Juurdehindluse protsenti saab võtta arvesse ka hindade arvutamisel: lähemalt loe palun osast 'Hinnakirjade arvutamine'.

Käsitle artiklit projektil materjalina
Selle valiku kohta loe palun siit.

Preemia %
Määra protsent, mille alusel arvutatakse müügimeeste müügipreemiad. Preemiate arvutamise kohta saad tellida Müügireskontros Müügimehe preemia aruande. Aruandes on võimalik preemia arvutamise aluseks võtta kas Artiklile, Isikule ('Preemia' kaardil) või Müügireskontros Preemia seadistuses määratud protsent.

Objektid
Ctrl-Enter    Objektide register, Finants/Üldine moodul
Sisestub vaikimisi    Pakkumistele, Tellimustele, Arvetele, finantskannetele
Artiklile saab anda kuni 20 komadega eraldatud Objekti. Objektid sisestuvad vaikimisi kõikidele Artikliga seotud Tellimustele, Arvetele ja muudele toimingutele. Objektidega võib tähistada erinevaid osakondi, kulukohti ja tootetüüpe. Objektid võimaldavad paindlikku finantsanalüüsi.

Klassifikaatorid
Ctrl-Enter    Artikliklassifikaatorite seadistus, Laomoodul
Kui kasutad HansaWorld Enterprise’i Veebipoe võimalust, on võimalik pakkuda erinevatele Klientidele erinevaid Artikleid. Selleks koondatakse soovitud Artiklid ühise Klassifikaatori alla ja näidatakse vastav Klassifikaator Kliendikaardil. Veebipoodi sisenedes näeb Klient vaid talle määratud Klassifikaatoritega Artikleid.

Määra Artikli Klassifikaator. Artiklile võib määrata mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit.

Klassifikaatorite teine funktsioon on kujundada Artiklite Ctrl-Enter valikuakent. Tavaliselt esitatakse Ctrl-Enteriga nimekiri Artiklitest, mille hulgast siis vajalik välja valitakse. Klassifikaatoritega saab nimekirja lühendada, nii et esitatakse vaid teatud Klassifikaatorit kandvad Artiklid.

Artikli tüüp
Siin valitud Artiklitüüp määrab, kuidas Artiklit mujal HansaWorld Enterprise’is käsitletakse.
Tavaline
Märgi see valik, kui Artikli kohta ei peeta laoarvestust (nt teenused nagu töö või koolitus situatsioonis, kus Projektiarvestuse ja Hooldusteeninduse mooduleid ei kasutata). Selliste Artiklite koguste üle peetakse küll arvet, kuid nad ei allu Laoseadistuste Miinusesse lähetamise reeglitele (st võid tekitada negatiivse laoseisu).

Laoartikkel
Märgi see valik, kui tegemist on laoartiklitega ning kasutatakse Laomoodulit. HansaWorld Enterprise jälgib selliste Artiklite laoväärtusi. Kui koostad Ostutellimusi hooldusfunktsiooniga 'Koosta ostutellimused', kaasatakse vaid need Artiklid, millel on Tüübiks Laoartikkel ning millel on vastavad Ostuartiklid.

Struktuurartikkel
Struktuurartikkel on Artikkel, mille Sinu firma paneb kokku selleks sisse ostetud detailidest.

Kasutada saad kaht tüüpi komplekteeritud Artikleid: need, mis pannakse kokku lähetuse hetkel ning need, mis komplekteeritakse varem ning mida hoitakse lähetamiseni laos. Kui Tootmise moodulit ei kasutata, on võimalik kasutada vaid esimest tüüpi.

Kui Artikkel komplekteeritakse lähetuse hetkel, tuleb see registreerida Struktuurartiklina. HansaWorld Enterprise’is ei toimu selliste Artiklite laoseisude jälgimist. Selliseks näiteks on stereosüsteem, mida ei hoita laos komplekteerituna. Laos hoitakse selle komponente (nt võimendi, CD mängija). Kui stereosüsteem lähetatakse, vähendatakse selle komponentide laoseise vastavalt.

Kui Artikkel komplekteeritakse eelnevalt ja seda hoitakse laos, tuleb see registreerida Laoartiklina. Selliseks näiteks on CD mängija. Kui CD mängija pannakse kokku Tootmise mooduli Tootmiste registris, vähendatakse selle komponentide laoseise ning suurendatakse CD mängija laoseisu.

Mõlemal juhul on komplekteeritava Artikliga seotud Retsept, millega määratakse kasutatavate komponentide hulk. Retsepti näed Artiklikaardi 'Retsepti' kaardil.

Teenus
Teenus on spetsiaalne artiklitüüp Projektiarvestuse ja Hooldusteeninduse moodulite jaoks. Kui kasutatakse kumbagi nendest moodulitest, tuleb töö, mille eest esitatakse arve vastavalt kulutatud ajale, nagu nt konsultatsioonid või remonditööd, registreerida Teenusartiklina.
Kui sisestad uut Artiklit, antakse sellele automaatselt tüüp vastavalt Müügireskontro Artikli seadistustele.