Language:


Laoseis

Selles aruandes esitatakse kõigi või valitud Artiklite, Ladude jne laoseisud, saldod jne. Kasutada saad erinevaid laoarvestuse meetodeid. Ole tähelepanelik, kui võrdled selle aruande tulemusi Laokonto saldoga: Laokonto saldo võib olla saadud, kasutades erinevat laoarvestuse meetodit, kui valisid aruande tellimisel.

Artikkel
Ctrl-Enter    Artiklite register
Vahemik    Tähestikuline
Sisesta Artikli kood (või kooloniga eraldatud koodide vahemik), kui soovid näha kindlate Artiklite laoseise.

Aruandesse kaasatakse ainult Laoartiklid. (Tavalisi, Teenus- ega Struktuurartikleid aruandesse ei kaasata).

Artikliklas
Ctrl-Enter    Artikliklasside register, Müügireskontro
Vahemik    Tähestikuline
Sisesta Artikliklassi kood, kui soovid aruannet teatud Klassi kuuluvate Laoartiklite kohta.

Ladu
Ctrl-Enter    Ladude seadistus Stock module
Kui soovid aruannet teatud Lao kohta, sisesta Lao kood.

Art. klassifikaator
Ctrl-Enter    Artikliklassifikaatorite seadistus, Laomoodul
Võid tellida aruande vaid teatud Klassifikaatorit kandvate Artiklite kohta. Kui jätad välja tühjaks, näidatakse aruandes kõik Artiklid, nii Klassifikaatoriga kui ilma. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse vaid määratud Klassifikaatorite kombinatsiooni kandvad Artiklid. Kui sisestad mitu plussmärgiga eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse kõik Artiklid, mis kannavad vähemalt ühte määratud Klassifikaatoritest. Kui sisestad Klassifikaatori ette hüüumärgi, ei kaasata aruandesse vaid neid Artikleid, mis kannavad seda Klassifikaatorit.

Näiteks:
1,2
Aruandes näed Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2 (k.a. Artikleid Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3).

1+2
Aruandes näed Artikleid Klassifikaatoriga 1 või 2.

!2
Aruandes näed kõiki Artikleid v.a. Artikleid Klassifikaatoriga 2.

1,!2
Aruandes näed Artikleid Klassifikaatoriga 1, kuid mitte Artikleid Klassifikaatoriga 2 (st ei näe Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2). Pane tähele, et enne hüüumärki on koma.

!1,!2
Aruandes näed kõiki Artikleid, v.a. Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja/või 2. Jällegi pane tähele koma.

!(1,2)
Aruandes näed kõiki Artikleid, v.a. Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2 (st ei näe Artikleid Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3).

!1+2
Aruandes näed Artikleid ilma Klassifikaatorita 1 ja Artikleid Klassifikaatoriga 2 (st näed Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2).

(1,2)+(3,4)
Aruandes näed Artikleid Klassifikaatoritega 1 ja 2 ja Artikleid Klassifikaatoritega 3 ja 4.
Klassifikaatori tüüp
Ctrl-Enter    Klassifikaatorite tüüpide seadistus, Kliendihalduse moodul
Sisesta Klassifikaatori tüüp, kui soovid aruandes näha antud tüüpi Klassifikaatoreid kandvaid Artikleid. Kui jätad välja tühjaks, kaasatakse kõik Artiklid, nii Klassifikaatoriga kui ilma. Kui sisestad mitu komadega eraldatud tüüpi, kaasatakse aruandesse ükskõik millist valitud tüüpi Klassifikaatorit kandvad Artiklid.

Osakond
Ctrl-Enter    Osakondade seadistus, Põhivarade/Üldine moodul
Sisesta Osakonna kood, kui soovid aruannet vaid teatud Osakonnale määratud Artiklite kohta (Osakond määratakse Artiklikaardi Lao kaardil.

Hankija
Ctrl-Enter    Hankijad Kontaktide registris
Kui siin on määratud Hankija, kaasatakse aruandesse ainult need Artiklid, mille vaikimisi kasutatavale Ostuartiklile on antud Hankija märgitud.

Kuupäev
Ctrl-Enter    Vali kuupäev
Sisesta kuupäev, mille kohta Laoseisu aruannet soovid. Kui see väli on tühi, esitatakse aruanne hetkeseisuga.

Esitus
Määra nende valikutega aruande detailsus.
Kokkuvõte
Selle valikuga esitatakse aruandes üks rida iga Artikli kohta, kus näed Artikli kogust Laos, ühiku ostuhinda ja väärtust.

Detailne
Selle valikuga näed, millal iga Artikkel Lattu võeti ning Artikli FIFO väärtust.

Lao kohta
Selle valikuga esitatakse sarnane aruanne Kokkuvõttele, kuid siin näed Artiklite koguseid Ladude kaupa.

Summadega
Kui kasutad valikut Lao kohta, pead märkima ka selle valiku, kui soovid lisaks kogustele näha ka väärtusi.
Ainult saldoga
Märgi see valik, kui soovid, et aruandesse kaasataks vaid laoseisuga Artiklid. Laoseis võib olla nii positiivne kui negatiivne.

Ainult negat. kogused
Märgi see valik, kui soovid, et aruandesse kaasataks vaid negatiivse laoseisuga Artiklid. Selline aruanne on abiks laokoguste vigade parandamisel.

Näita seerianumbreid
Märgi see valik, kui soovid aruandes näha Artiklite seerianumbreid.

Näita kogust 2
Märgi see valik, kui soovid, et laokogused esitataks erinevates ühikutes. See valik toimib ainult Artiklite puhul, millel on määratud Ühik 2 ja Ühiku koefitsient.

Ümarda summad 2 kümnendikuni
Märgi see valik, kui soovid, et Artiklite koguväärtustel (ühiku väärtus korrutatud kogusega) näidataks kaks kohta peale koma. Kui allpool on valitud FIFO arvutusmeetod, arvestatakse siin tehtud valikut enne Üldise mooduli Ümardamise seadistuses tehtud valikut.

Valuutakurss
Kui kaup võeti Lattu valuutahindade ja -väärtustega, võid laoväärtuse arvutada kas Laosissetuleku päeva (FIFO põhimõte) või hetke kursi alusel. Soovitatav on kasutada Laosissetuleku päeva kurssi, kuna nii arvutatakse samad väärtused, mis on Artiklite FIFO väärtused.

Järjestus
Aruanne on võimalik järjestada viiel erineval viisil.

Arvutusmeetod
Nende valikutega määra, kuidas laoväärtused arvutatakse.
Vaikimisi
Märgi see valik, kui soovid, et laoväärtus arvutataks Artiklile antud Kulumudeli või, kui kasutad valikut Kasuta artikliklasside kulumudelit, Artikliklassile antud Kulumudeli alusel. Kui selleks on Vaikimisi Kulumudel, kasutatakse Kuluarvestuse seadistuses määratud Peamist kulumudelit. Aruande päises näed Kulumudelit Kuluarvestuse seadistusest, mis ei pruugi kehtida iga Artikli kohta.

Ostuhind
Märgi see valik, kui soovid, et laoväärtus arvutataks Artikli Kulude kaardil määratud Ostuhinna põhjal.

Baashind
Märgi see valik, kui soovid, et laoväärtus arvutataks Artiklikaardil. Protsent võetakse kas Artiklilt, vastavalt Artikliklassilt (kui Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik Kasuta artikliklasside kulumudelit) või Kuluarvestuse seadistusest.

Kaalutud keskmine
Märgi see valik, kui soovid, et laoväärtus arvutataks Artikli Kulude kaardil näidatud Kaalutud keskmise hinna põhjal. Arvestatakse Artiklitel, Artikliklassidel ja Kuluarvestuse seadistuses tehtud valikut 'Kaalutud kesk Märgi see valik, kui soovid, et laoväärtus arvutataks FIFO või LIFO järjekorra alusel. FIFO või LIFO valik sõltub Artiklist, Artikliklassist (kui Kuluarvestuse seadistuses on märgitud valik Kasuta artikliklasside kulumudelit) või Kuluarvestuse seadistusest. Arvestatakse Artiklitel, Artikliklassidel ja Kuluarvestuse seadistuses tehtud valikut Kulujärjekord lao kohta. Ühikuhindade ja koguväärtuste ümardamise reeglid määratakse Üldise mooduli Ümardamise seadistuses (Kulu väärtuse arvutamine).
K.a. suletud artiklid
Märgi see valik, kui soovid aruandes näha Suletud Artikleid. Suletud Artikleid võib veel Laos olla, eriti kui tellid Laoseisu aruande möödunud kuupäeva kohta.